مقطع رشته دانشگاه معدل
محل کار سمت سالهای فعالیت حقوق دریافتی (تومان)
نرم افزارهای عمومی

نرم افزارهای تخصصی

زبان خارجی میزان تسلط در مکالمه و ترجمهتمامی حقوق متعلق به siwak.ir است.